انتخاب کشور

موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور-موسسات مجاز

لیست موسسات اعزام دانشجو به خارج دارای مجوز رسمی از وزارت علوم ایران

اسامی ومشخصات موسسات و شرکت های مجاز خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشوربه روز رسانی فروردین 1399

توجه: متقاضیان محترم در هنگام عقد قرارداد با هر یک از موسسات زیر، الزم است نسبت به تاریخ انقضاء مجوز صادره دقت الزم را داشته
باشند.

جهت مشاهده بر روی ایکون فایل pdf زیر کلیک کنید.

لیست موسسات اعزام دانشجو به خارج

لیست موسسات اعزام دانشجو به خارج

 

موسساتی که اعتبارمجوزفعالیتشان منق ضی شده است، حائز شرایط برای عقد قرارداد نیستند.

درصورت بروزشکایت نسبت به عملکردموسسه طرف قرارداد،میتوانیدضمن ضمیمه نمودن مستندات الزم ( بویژه قرارداد خود با موسسه ) به یکی ازطرق زیر،اقدام به طرح درخواست نمایید :

مراجعه حضوری به دبیرخانه سازمان اموردانشجویان جهت ارائه وثبت شکوائیه تلفن 96664427

ارسال ازطریق پست به آدرس میدان فردوسی،خ شهیدموسوی( خیابان فرصت سابق)، پلاک27

فهرست موسسات لغومجوزشده، تعلیق شده وعدم تمدیددرلیست جداگانه تهیه شده است.ضروری است جهت حصول اطمینان هرچه بیشتر، لیست مزبوروفهرست دانشگاههای معتبردرلیست اداره کل دانش آموختگان رانیزمطالعه فرمائید.
قابل توجه دارندگان مجوز : موسسات فعال برای تمدیدمجوزحداقل میبایست 3 ماه قبل ازانقضای اعتبار، تقاضای تمدیدوجدول گزارش
آخرین عملکردرابه نشانی فوق الذکرارسال نمایند.

لطفا به نکات ذیل نیز توجه شود:

هرموسسه یاشرکت خدمات اعزام دانشجو به خارج ازکشورفقط برای کشوریا کشورهایی که نامشان درمقابل نام موسسه درج
گردیده(ستون حوزه فعالیت) اجازه اقدام دارد. بنابراین متقاضیان عزیزتوجه داشته باشندکه موسسه مورد نظرآنان به هیچ وجه
اجازه اقدام برای سایرکشورهارا ندارد.

مجوزصادره فقط برای فعالیت درشهری است که دراین فهرست(ستون محل دفتر) قیدگردیده است. لذا موسسات اجازه فعالیت
درشهرهای دیگرکشورحتی شعبه ویا نمایندگی راندارند.

مطلب پیشنهادی:  بهترین دانشگاه های جهان در رشته حقوق
×